Müügitingimused

Müügitingimused

1. Üldsätted1.1. Käesolevad LJ Foods OÜ (edaspidi Müüja) kaupade ostu-müügi reeglid (edaspidi Reeglid) kohalduvad igakordsele kaupade ja teenuste müügile veebipoes Kivimurru.ee.

1.2. Veebipoe Kivimurru.ee kodulehel registreerudes nõustub Ostja käesolevate tingimustega:

1.3. Müüjal on õigus reegleid igal ajal muuta, täiendada, parandada. Ostjaid teavitatakse sellest e-posti teel. Muudatused Reeglites ei mõjuta enne muudatuste rakendamist kinnitatud tellimusi.

1.4. Veebipoes Kivimurru.ee võivad registreeruda ja kaupa osta eranditult üksnes (edaspidi Ostja):

1.4.1. täisealised teovõimelised füüsilised isikud, so täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtu korras piiratud;

1.4.2. 14-18aastased isikud üksnes vanemate või hooldaja kirjalikul nõusolekul, välja arvatud sellisel juhul, kui nad tasuvad ostu eest vahenditega, mille andis neile selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik;

1.4.3. juriidilised isikud;

1.4.4. kõikide ülalloetletud isikute volitatud esindajad.

1.5. Reeglitega nõustumisel kinnitab Ostja, et tal on vastavalt käesolevate reeglite punktile 1.4. õigus internetipoes Kivimurru.ee registreeruda ja kaupa osta.

 

2. Müügilepingu sõlmimine

2.1. Ostja ja Müüja vaheline leping arvatakse sõlmituks sellest hetkest, kui Ostja vajutab ostetava kauba valimise ja ostukorvi koostamise järel käsku Esita tellimus.

2.2. Pärast müügilepingu sõlmimist on Ostja poolt tellimuses märgitud kaupade valik, kogus, hind, kohaletoimetamise meetod ja teised tingimused osapooltele kohustuslikud ja saavad käesoleva lepingu lahutamatuks osaks. Müüja saadab Ostjale kinnituse lepingu (tellimuse kätte saamise teate e-mailile) sõlmimise kohta viivitamatult pärast müügilepingu sõlmimist.

2.3. Kõik müügilepingud registreeritakse ja säilitatakse Kivimurru.ee andmebaasis.

 

3. Ostja õigused

3.1. Ostjal on õigus osta käesolevatest reeglitest juhindudes veebipoest Kivimurru.ee kaupa.

3.2. Ostjal on õigus taganeda Kivimurru.ee-ga sõlmitud kauba müügilepingust, teavitades Müüjat veebilehe kontaktivormi või e-maili teel hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba kättesaamise päevast.

3.3 Ostjal ei ole õigust kasutada punktis 3.2. nimetatud taganemisõigust lepingute suhtes, mis on seotud:

3.3.1. teenuste osutamisega, kui teenust on hakatud osutama tarbija nõusolekul enne neljateistkümne päeva pikkuse tähtaja lõppu;

3.3.2. kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida Müüja ei saa mõjutada;

3.3.3. kauba tarnimisega, mis on valmistatud Ostja esitatud nõuete järgi või mis on selgelt kohandatud konkreetse Ostja vajadustelevõi mis võib kiiresti rikneda või aeguda;

3.3.4. sellise suletud pakendis asja üleandmisega, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

3.3.5. teistel juhtudel kui Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ei ole õigust kasutada müügilepingust taganemise õigust.

3.4. Ostja võib punktis 3.2. sätestatud Ostja õigust kasutada üksnes tingimusel, et kaup on rikkumata ja selle välimus ei ole muutunud.

3.5. Ostjal on teised käesolevates Reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused, sh õigus puudustega kaup tagastada, nõuda varalise kahju kahju hüvitamist, öelda müügileping üles.

 

4. Müüja õigused

4.1. Kui Ostja püüab mis tahes viisil kahjustada veebipoe toimimist, andmete turvalisust või rikub muid käesolevates Reeglites ja seaduses loetletud Ostja kohustusi, on Müüjal õigus tühistada Ostja kliendiks registreerimine ja täitmata tellimused, samuti muud moodi piirata Ostja võimalust kasutada veebipoodi Kivimurru.ee.

4.2. Kui Ostja on valinud, et tasub kauba eest selle kättesaamisel sularahas, kuid Ostjaga ei õnnestu 3 (kolme) tööpäeva jooksul Ostja poolt teavitatud kontaktandmetel ühendust saada, tühistatakse tellimus.

 

5. Ostja kohustused

5.1. Ostja kohustub soetatud kauba eest maksma ja selle käesolevates Reeglites sätestatud korras vastu võtma.

5.2. Juhul kui Ostja keeldub kauba kohaletoimetamise ajal ilma mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, on ta kohustatud tasuma kauba kohaletoimetamise kulud.

5.3. Ostja on kohustaud tagama, et tema veebipoodi Kivimurru.ee sisselogimise andmed ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Ostja kohustub sisselogimiseks vajalike andmete kaotamisest viivitamatult Müüjat teavitama. Müüja ei vastuta võimaliku kahju eest, mis on tekkinud kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete abil veebipoe kasutamisel enne sisselogimisandmete muutmist Müüja poolt, mis toimub hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast Müüja teavitamist andmete kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.

 

6. Müüja kohustused

6.1. Müüja teeb Ostjale kättesaadavaks veebipoe teenuste kasutamise võimaluse käesolevates Reeglites ja muudes veebipoes Kivimurru.ee sätestatud tingimustel.

6.2. Müüja kohustub Ostja soetatud kauba toimetama Ostja poolt tellimuses märgitud aadressil või pakiautomaati, lähtudes käesolevates Reeglites sätestatud tingimustest.

6.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust talle kuuluvate isikuandmete suhtes.

6.4. Kui Müüja ei saa veebipoest Kivimurru.ee tellitud kaupa ettenägemata asjaolude tõttu lepingus sätestatud tähtaja jooksul kohale toimetada, pakub Müüja võimalusel Ostjale teeb ettepaneku hilisemaks kättetoimetamiseks või pakub tellitud kaubaga samaväärset kaupa. Kui Ostja keeldub hilisemast kättetoimetamisest ja samaväärsest kaubast, kohustub Müüja tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tagastama.

6.5. Kui Ostja kasutab reeglite punktis 3.2. sätestatud õigust, järgides punktis 3.4 sätestatud nõudeid, on Müüjal kohustus tagastada makstud raha (välja arvatud kättetoimetamise kulude see osa, mis ületab kõige odavama tavapärase asja kättetoimetamise kulusid) Ostjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil on saabunud Ostja teade lepingust loobumise kohta ja tagastatavad tooted või tõendi toote tagasisaatmise kohta (nt postiasutuse kinnituse).

 

7. Kauba hind

7.1. Kauba hind on veebipoes Kivimurru.ee ja koostatud tellimuses märgitud eurodes. Müüja ei ole käibemaksukohustuslane.

7.2. Väljamüügis näidatud jaehinnad (läbikriipsutatud) määravad müüdavate kaupade tarnijad või ametlikud esindajad. Läbikriipsutatud hind kauba juures on tootja soovitatav jaehind.

7.3 Sooduskoodiga kaasnev soodushind arvutatakse kassas ja sooduskuponge ei saa liita. Ühe tellimuse jaoks saab kasutada ainult üht koodi.

 

8. Kauba eest tasumise kord ja tähtaeg

8.1. Ostja tasub soetatud kauba eest ühel järgmistest viisidest:

8.1.1. Pangaülekanne (tehes ülekande oma internetipangast kasutades LJ Foods OÜ pangarekvisiite, mis on märgitud veebilehel ja tellimuse kinnitusel), pangakaardiga otse veebilehel (Stripe maksemeetod);

8.1.2 Sularahas kauba kohaletoimetamise ajal.

8.2. Kui Ostja tasub kauba eest punktis 8.1.1. nimetatud viisil, kohustub ta maksma kauba eest kogu hinna kohe. Tellimus kinnitatakse alles pärast tasumist. Kui Ostja ei tasu kauba eest kolme tunni jooksul, siis kustutatakse tellimus süsteemist. Kui soodusmüük lõpeb pärast toodete ostukorvi lisamist, kuid enne tellimuse eest tasumist, siis tühistatakse vastav tellimus automaatselt peale soodusmüügi lõppu.

8.3. Müüja jätab endale õiguse muuta kauba eest tasumise viise, teavitades sellest Ostjat veebipoes ja vajadusel ka e-maili teel.

 

9. Kauba kättetoimetamine

9.1. Kauba soetamisel veebipoest Kivimurru.ee, saab Ostja valida selle kättetoimetamise viisi – kauba kättetoimetamise teenuse.

9.2. Kauba kättetoimetamise teenus:

9.2.1. Kui Ostja valib kauba kättetoimetamise teenuse, kohustub ta esitama täpse kohaletoimetamise aadressi.

9.2.2. Müüjal on õigus eeldada, et Ostja poolt tellimuses märgitud aadressil kaupa vastu võttev isik on Ostja poolt volitatud kaupa vastu võtma. Kauba vastuvõtmise riski Ostja poolt tellimuses nimetatud aadressil vale isiku poolt kannab Ostja.

9.2.3. Kauba võib kätte toimetada Müüja ise või tema volitatud esindaja.

9.2.4. Kauba kättetoimetamistasu arvestatakse vastavalt kohaletoimetamise aadressile, kauba massile ja suurusele.

9.2.5. Kauba kättetoimetamise tasu teise transporditeenuse pakkuja poolt onn organiseeritud Müüja poolt ja selle eest tasumine sisaldub Müüja poolt kassas märgitud kättetoimetamise hinnas.

9.2.6. Müüja jätab endale õiguse muuta kauba kättetoimetamise hinda.

9.3. Kauba kättetoimetamise tähtaeg lepitakse kokku pärast tellimuse kinnitamist Müüja poolt. Tähtaeg on eeldatav ning võib muutuda. Kui tellite erineva tarneajaga tooteid, siis kogu tellimus toimetatakse kohale vastavalt sellele tootele, mille tarneaeg on kõige pikem. Müüja kohustub andma endast parima, et soetatud kaup toimetataks kätte võimalikult kiiresti.

9.4. Kauba kättesaamisel kullerpostiga kohustub Ostja või tema volitatud esindaja kirjutama alla arvele, saatekirjale või muule kauba vastuvõtmise-üleandmise dokumendile. Kui Ostja märkab, et kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud, teeb ta arvele, saatelehele või muule kauba vastuvõtmis-üleandmise dokumendile vastava märke. Samuti peab ta teatama pakendi kahjustustest ning muudest Kauba ülevaatamisel koheselt märgatavatest puudustest (kauba kahjustus, vale kaup jms) Müüjale koheselt, aga mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul kauba kättesaamisest. Hilisema teavitamise korral Müüja selliste defektide eest ei vastuta.

9.5. Kui Ostja märkab pakiautomaadi kaudu kättetoimetatud kauba puhul, et kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muud moodi väliselt kahjustatud), kaup on kahjustatud või kaup ei ole õige, koostab Ostja selle kohta vabas vormis akti ning edastab selle Müüjale 2 (kahe) tööpäeva jooksul kauba kättesaamisest.

9.6. Kui Ostja taganeb müügilepingust, tagastatakse Ostjale kõik tema tasutud summad, sealhulgas Ostja poolt tasutud kättetoimetamiskulud. Kui Ostja on valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

 

10. Kauba kvaliteedi garantii, tagastamine ja vahetamine

10.1. Iga müüdava toote omadused on ära toodud selle toote kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, kui internetipoes oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei vasta Ostja kasutatava monitori eripära tõttu toote tegelikule suurusele, kujule või värvusele.

10.2. Müüja vastutab kauba nende defektide eest, mis on olemas kauba kohaletoimetamise hetkeks. Kauba tagastamiseks käesolevates reeglites sätestatud juhtudel tuleb Ostjal täita kauba tagastamise avaldus ja sisestada tagastuskood, mille võib leida tellimuse pakendamislehelt, esitada see koos tagastatava kaubaga Müüjale ja informeerida Müüjat tagastamisest.

10.3. Kauba tagastamisel tuleb kinni pidada järgmistest tingimustest:

10.3.1. Tagastatav kaup peab olema korralikus tootja originaalpakendis (käesolev punkt ei kohaldu kui tagastatakse puudusega toode). Kauba peab tagastama samas pakendis, milles see kohale toimetati. Pakend peab olema rikkumata, puhas, saatmiseks ettevalmistatud ja märgistatud.

10.3.2. Toode peab olema rikkumata, s.t. sellel ei tohi olla mehaanilisi või muid kahjustusi.

10.3.3. Kaup peab olema kahjustusteta ja säilitanud oma kaubandusliku välimuse – vigastamata etiketid, rebimata kaitsekiled jm (käesolev punkt ei kohaldu, kui tagastatakse puudusega toode).

10.3.4. Tagastatav kaup peab moodustama samasuguse komplekti nagu Ostja selle sai.

10.3.5. Kauba tagastamisel tuleb esitada selle soetamisdokument (sobib ka tellimuse kinnitusega e.mail).

10.3.6. Müüjal on õigus keelduda Ostja tagastatavat kaupa vastu võtmast, kui kaubatagastustingimusi on eiratud.

10.3.7. Ostjal ei ole lõigus taganeda müügilepingust ja kaupa tagastada juhul, kui Ostja on toote ära rikkunud või toote välimus on oluliselt muutunud.

10.3.8. Anname teada, et saate ostetud kaubad teie poolt valitud viisil tagastada, saates need aadressile: LJ Foods OÜ, Kivimurru talu, Raigu küla, L-Virumaa, 46227.

10.3.9. Kauba tagastamise tasu maksab Ostja vastavalt valitud transporditeenuse pakkuja hinnakirjale.

10.3.10. Kui kaup tagastatakse punktis 3.2. sätestatud õiguse alusel, tasub kauba tagastamiskulud Ostja.

10.3.11. Tagastatud kauba eest makstakse raha tagasi pangaülekandega maksja pangakontole. Müüja ei vastuta ülekande tegemata jätmise või hilinemise eest, kui Ostja ei anna tagastamiseks vajalikke andmeid või tema märgitud andmed on ebakorrektsed.

10.4. Kui Ostja märkab, et kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud (lömmis, märg või teisiti väliselt kahjustatud), peab ta selle märkima ära arvel, saatelehel või muul saadetise üleandmis-vastuvõtudokumendil ning koostama Müüja või tema esindaja osalusel vabas vormis saadetise rikkumise akti. Kui Ostja neid toiminguid ei tee, on Müüja vabastatav vastutusest kauba rikkumise eest, kui selliste rikkumiste tekkimise põhjuseks ei ole tootmispraak või kauba komplekteerimise mittevastavus ja kui selliseid mittevastavusi saab määrata kauba välisilme põhjal.

10.5. Kui Ostja on kauba vastuvõtmisel märganud kauba mittevastavust, tootmispraaki või muid defekte, peab ta sellest viivitamata teavitama Müüjat. Peale kaebuse kinnitamist seoses kauba ebasobiva kvaliteediga ja Ostja poolt ebasobiva kauba tagastamist peab Müüja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tagastama kauba eest makstud raha ja katma tagastamiskulud.

 

11. Infovahetus

11.1. Müüja suhtleb Ostjaga registreerimisvormis Ostja märgitud e-posti aadressil, Ostja võib aga kasutada kõiki veebipoe Kivimurru.ee kodulehe sektsioonis Kontaktid märgitud sidekanaleid.

 

12. Vastutus

12.1. Ostjal lasub täielik vastutus registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormis väärad andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on tal õigus nõuda Ostjalt enda kantud otsese kahju hüvitamist.

12.2. Ostja vastutab täielikult oma tegude eest, mis on tehtud veebupoodi Kivimurru.ee sisseloginult.

12.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete turvalisuse eest. Kui sisselogimisandmeid kasutab kolmas isik, käsitletakse teda Ostjana.

12.4. Müüja ei vastuta, kui kahju tekib põhjusel, et Ostja ei ole Müüja soovitustele ja oma kohustustele vaatamata tutvunud käesolevate Reeglitega, ehkki talle oli selline võimalus antud.

12.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsese kahju. Müüja vastutus Ostja ees on piiratud kauba ostuhinnaga. Müüja ei vastuta ühelgi juhul lepingu rikkumisega Ostjale tekitatud mittevaralise kahju ega saamata jäänud tulu eest, v.a. juhul, kui Müüja rikkus lepingut tahtlikult või raske hooletusega või kui Müüja vastutust ei võimalda välistada kohustuslikud seaduse sätted.

 

13. Lõppsätted

13.1. Müüja jätab endale õiguse käesolevad Reeglid ja teised Reeglitega seotud dokumendid tühistada, omal äranägemisel neid täiendada ja muuta, informeerides sellest Ostjat veebipoe kodulehel. Reeglite muutused ja täiendused jõustuvad nende avaldamise päevast, s.t. sellest päevast alates, mil need sisestatakse veebipoe süsteemi.

13.2. Juhul kui Ostja ei ole nõus Reeglite uue redaktsiooni, osaliste täienduste või muutustega, on Ostjal õigus leping üles öelda. Sel juhul kaotab Ostja õiguse kasutada veebipoe teenuseid.

13.3. Juhul kui Ostja ka pärast käesolevate reeglite muutmist kasutab internetipoe teenuseid, peetakse Ostjat reeglite uue redaktsiooni, osaliste muutuste või täiendustega nõustunuks.

13.4. Käesolevate Reeglite koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest.

13.5. Käesolevatest reeglitest tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.

13.6. Kõik käesolevate reeglite täitmisest kerkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras. Tarbijast Ostjal on võimalik pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon, kelle pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 30 (kolmkümmend) või enam eurot.

13.7. Pooled ei vastuta reeglites sätestatud kohustuste täitmise eest, kui nende täitmine on võimatu vääramatu jõu tõttu.

 

Reeglid on avaldatud 24. Aprillil 2021 ja kehtivad kuni järgmise muudatuseni.