Tegevus

Tähtaeg

Vastutaja

Partnerid

 

  1. 1.      EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

1.1.EESTVEDAMINE

1.1.1.       Lasteaia maine kujundamine: *kodulehekülje uuendamine ja täiendamine *sümboolika, reklaamkingitused

Pidev

D

Personal

Lapsevanemad

1.1.2.      Kaasav juhtimistegevus – personal osaleb lasteaia põhitegevusi   mõjutavate otsuste tegemisel läbi osaluse: *töögrupid, *pedagoogiline nõukogu, *koosolekud

Pidev

D

Personal

Lapsevanemad

1.1.3.      Analüüsida ja parendada sisehindamissüsteemi – sisehindamise korra vastavusse viimine arengukava valdkondadega, hindamiskriteeriumite väljatöötamine

Mai

D

Pedagoogid

1.1.4.      Lasteaia töökorraldust reglementeerivate dokumentide korrashoid vastavalt asutuse asjaajamiskorrale (erinevate andmebaaside haldus)

Igapäevane

D

 

1.1.5.  Koguda ja süstematiseerida lasteaia ajalugu koostöös töögrupiga

*koguda fotosid ja lasteaia kroonikat

Pidev

Õ

Õpetajad

1.1.6.  Lastevanemate tagasiside * ootused * lasteaiaga rahulolu

September, mai

D

Töörühm

1.2.STRATEEGILINE JUHTIMINE

1.2.1.      Õppeaasta tegevuskava koostamine

September  

D

Direktori asetäitjad

1.2.2.      Arengukava analüüs, vajadusel muutmine

Aprill

D

Personal

Lapsevanemad

1.2.3.      Tallinna Haridusameti ja vajadusel teiste KOV üksuste teavitamine lasteaia arenguks hädavajalikest investeeringu vajadustest

Juuli

D

Hoolekogu

1.2.4.      Personali vaimne ja füüsiline turvalisus: *tööohutuse valdkonna jälgimine, *pikaajalise tegevuskava jälgimine ja parendamine riskide maandamiseks

Pidev jälgimine

Detsember  

MJ

Töökeskkonnavolin

Personal

1.2.5.      Lasteaia hädaolukorra lahendamise plaani ülevaatus ja vajadusel täiendamine

Oktoober

D

Juhtkond

1.2.6.      Koostada lasteaia tervisekava 2016-2017

 

August 2016

D, Õ

Tervisemeeskond

 

  1. 2.      PERSONALI JUHTIMINE

2.1.PERSONALI VAJADUSE HINDAMINE JA VÄRBAMINE

2.1.1. Tööülesannete selge jaotus ja ametijuhendite vastavus tööülesannetele: *ametijuhendite kaasajastamine; *õiguste ja kohustuste täpsustamine

Jaanuar

D

Personal

2.1.1.      Uute töötajate nõustamine

Vajadusel

D, MJ

Personal

2.1.2. Õppealajuhataja osalise koormuse loomine

Oktoober

D

 

2.2.PERSONALI KAASAMINE, MOTIVEERIMINE JA TOETAMINE

2.2.1. Arendusgruppide töös osalemine , toetamine, pedagoogiline eestvedamine

Õa jooksul

D

Personal

2.2.2. Töötajate innustamine osalema haridusalastel konkurssidel, ühiskondlikus töös, heategevuslikes projektides, juhtkonna isiklik eeskuju

Õa jooksul

D

Personal

2.2.3. Personali rahulolu uuring

Aprill

D

Personal

2.2.4. Pedagoogidel jagada enda teadmisi piirkondlikul tasandil Padriku Lasteaias

II poolaasta

D

Õpetajad

2.2.5. Toetada õpetajaabide enesearengut

Õa jooksul

Õ

Personal

2.3.PERSONALI ARENDAMINE

 

2.3.1. Personali koolituskava koostamine

September

D

Personal

2.3.2. Meeskonnakoolituste korraldamine teemal Perepsühholoogia

Veebruar

D

Kõik töötajad

2.3.2. IT-alase koolituse korraldamine Joomla tarkvara kasutamisel

Õa jooksul

D

Õppealajuhataja

2.3.3. Toetada õpetajaabide arengut tööalaste täiendkoolituste kaudu Õuesõpe metoodikal, lõimitud tegevuste metoodikal

Õajooksul

D

Personal

2.4. PERSONALI HINDAMINE

2.4.1.      Personaliga arenguvestlused

Aprill 2017

MJ, D

Personal

2.4.2. Hindamise- ja tagasisidesüsteemi toimimine *sisekontroll

*enesehindamine *tagasiside

 

 

 

 

 

 

Pidev (vastavalt sisehindamissüsteemile)

J

Personal

 

  1. 3.      ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

3.1. LAPSE ARENG

3.1.1.      Lapse individuaalsuse toetamine rühmades arvestades lapse võimeid ja vajadusi. Individuaalse töö korra väljatöötamine.

Õa jooksul

D

Õpetajad

3.1.2.      Laste osalemine näitustel ja konkurssidel väljaspool lasteaeda, laste juhendamine

Õa jooksul

D

Õpetajad

3.1.3.      Laste arengu hindamine: kasvumapp, vestlused, logopeediline kõneuuring, koolivalmiduskaart

Õa jooksul

D

Õpetajad

3.1.4.      Tagasisidestamine lapsevanemale: arenguvestlus, individuaalne vestlus

Detsember, mai

D

Õpetajad

3.1.5.      Laste tunnustamine: motivatsioonisüsteemi väljatöötamine ja rakendamine

Mai

D

Õpetajad

3.2.ÕPPEKAVA ARENDAMINE

3.2.1.      Õppekava täiendamine ainekavana „Väärtuskasvatus“

September

D

Õpetajad

3.2.2.      Õpivara korras hoidmine

Igakuiselt

Õ

Õpetajad

3.2.3.      Raamatukogu täiendamine uute metood.raamatutega

Õa jooksul

D

Õpetajad

3.3.ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ KORRALDAMINE

3.3.1.      Ümbritseva looduskeskkonna kasutamine õppetöö läbiviimisel: õuesõpe, õppekäigud parki ja metsa, loodusraja loomine õues, loodusmaterjali kasutamine

Õa jooksul

 

 

3.3.2.      Muuseumitundidest osavõtmine: Milla Miia Manda Muuseum, Rocca-al Mare vabaõhumuuseum, KUMU, Loodusmuuseum, Sidepataljon

Õa jooksul

D

Vanema rühma õpetajad

3.3.3.      Ühisüritused (vastavalt kavale- Lisa 1)

Õa jooksul

D

 

3.3.4.      Lõimumismeetodi pidev kasutamine

Õa jooksul

Õ

 

 

  1. 4.      KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

4.1.KOOSTÖÖ KAVANDAMINE

4.1.1.  Huvigruppide ootuste väljaselgitamine (rühmad, hoolekogu)

Õa jooksul

D

Personal

4.1.2. Uute lastevanematega kokkulepete sõlmimine, esmane arenguvestlus

August - Oktoober

Õ

Personal

4.1.3. Rakendada huvialaringide läbiviijate tagasiside küsimustik, analüüsida, parendustöö

Mai

D

Töögrupp

4.2.HUVIGRUPPIDE KAASAMINE

4.2.1.      Koostöös huvigruppidega erinevate ürituste organiseerimine *heategevuslikud laadad, *tuluüritused, *Teeme Ära 15“ *

pidev

D

Huvigrupid

4.2.2.  Hoolekogu kaasamine juhtimisprotsessi ja arendustegevusse: *koosolekud ja nõupidamised *kaasvastutus ürituste läbiviimisel *erinev abi

September

Jaanuar

Mai

D

Personal

4.2.3.       Lastevanemate kaasamine kasvatustöö protsessi, nii planeerimise kui ka läbiviimise etapis

Õa jooksul

Õ

Hoolekogu

Juhtkond

4.2.4.      Laste lasteaiaga rahulolu uuring

Mai

D

Personal

4.2.5.      Koostöö teiste lasteaedadega, parimast kogemusest õppimine: *ühisprojektid, *spordipäevad, *tellimuskoolitused

Pidev

D

Personal

4.3.    KOOSTÖÖ HINDAMINE JA ARENDAMINE

4.3.1. Tagasiside küsimine, rahulolu uuringute läbiviimine, andmete analüüs ja võrdlus

Aprill

D

Huvigrupid

4.3.2. Koostöösidemed kooliga: *tellimuskoolitus koolirühma õpetajatele ja lastevanematele; *kooli külastus

September,

mai

D

Õpetajad

Lapsevanemad

4.3.3. Tunnustada huvigruppide esindajaid (lapsevanemad, huvitegevus, partnerid sh teised lasteaiad/sõimed) süsteemselt lasteaia heaks tegutsemise eest

Õa jooksul

D

Personal

 

  1. 5.            RESSURSSIDE  JUHTIMINE

5.1.     EELARVELISTE RESSURSSIDE JUHTIMINE

5.1.1. Ressursside hindamisest tulenev parendustöö

Pidev

D

Personal

5.1.2. Projektide, annetuste ja ruumide rentimise kaudu eelarveliste ressursside suurendamine

Õa jooksul

D

Huvigrupid

5.1.3.  Eelarveliste ressursside stabiilsus ja areng, kulude põhjendatus, ajaline planeerimine

Pidev

D

Personal

5.1.4. Igakuine õigustatud nõuetega tegelemine

Pidev

D

Huvigrupid

5.1.5. Rühmade komplekteerimise jälgimine

Pidev

D

Personal

5.1.6. Lapsevanemate toel ja kaasabil laste kasvukeskkonna arendamine ühistegevuste kaudu, algatada ja osaleda ühekordsetes ja pikemaajalistes heategevusprojektides

Õa jooksul

D

Hoolekogu

Personal

5.2.       MATERIAALTEHNILISE BAASI ARENDAMINE

5.2.1. Siseuste vahetamine

Juuli

MJ

Personal

5.2.2. Õppe- metoodiliste vahendite ja metoodilise kirjanduse hankimine

Õa jooksul

D

Personal

5.2.3. Õpi- ja mängukeskkonna parendamine koostöös vanematega

Rühm 1: didaktiliste õppevahendite soetamine, mängukööginurga ost, vaiba soetamine

Rühm 2: mööbli juurdeost, rollimängude soetamine: pehmed klotsid L, kööginurk, istmetumbade ost

Rühm 3: mängukööginurga, lauamängude ja mänguriiulite soetamine.

Rühm 4: lauamängude juurdeost vastavalt laste vanusele

Õa jooksul

Õ

Õpetajad

5.2.4. Majandusjuhataja kabineti mööbli soetamine

Õa jooksul

D

 

5.2.5. Esmaabikomplektide soetamine rühmadesse

September

MJ

 

5.2.6. Direktori kabineti mööbli soetamine: töökoht, kapid, riiulid, toolid

Õa jooksul

D

 

5.2.7. Rühmade valgustuse mõõtmine

Õa jooksul

D

 

5.2.8. 2.korruse põranda remont, uue kate paigaldus

Õa jooksul

D

 

5.2.9. Juurvilja koorimismasina soetamine

Jaanuar

D

 

5.2.10. Tuletõkkeuste paigaldus 2.korrusele- 2 tk

September

D

THaridusamet

5.3.       INFORESSURSIDE JUHTIMINE

5.3.1. Lasteaia tegevuse tutvustamine läbi kodulehekülje ja positiivse meediakajastuse

Jooksvalt

Õ

Personal

Huvigrupid

5.3.2. Koostöö ja majasisene infosüsteem: *koosolekud, *infotunnid, *nõupidamised

Pidev

D

Personal

5.3.3. IT vahendite võimaluste suurem kasutamine: *projektori kasutamine, *interaktiivsete koosolekute läbiviimine

Õa jooksul

D

Personal

5.3.4. Digitaalne dokumendihaldus ja aruandluse infosüsteem: *õpetajate järk-järguline üleminek digitaalsele dokumendihaldusele

Õa jooksul

D

Personal

5.3.5. Info turvalisuse tagamine kõikidele huvigruppidele: *andmekaitse rakendamine

Pidev

D

Personal

5.3.6. Uue kodulehe loomine

 

Veebruar 2015

D

 

5.4.      SÄÄSTLIK MAJANDAMINE JA KESKKONNAHOID

5.4.1. Säästlik majandamine: *toimingute jälgimine, *rühmade võrdlus

Pidev

MJ

Personal

Juhtkond

5.4.2. Keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamine: üritused lastele ja personalile, projektides osalemine, keskkonnasäästlik tarbimine

Õa jooksul

Õ

Huvigrupid