Kulud jagunevad vanema osamääraks ning toidurahaks.

Vanema osa 2018 a. määraks on 61,00 eurot kuus.

Toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu.

 Toitlustamise maksumus Tallinna Kivimurru Lasteaias on:

· 1,70 eurot päevas sõimerühmas

· 2,00 eurot päevas liit- ja aiarühmades

Alus: Tallinna Kivimurru Lasteaia hoolekogu 19.06.2017 protokoll nr 2-3/4.

Tallinna Kivimurru Lasteaas osutab toitlustamisteenust alates 01. juulist 2017.a. OÜ Mervir.

Soodustused kohatasule

Vähekindlustatud perekonnad võivad taotleda soodustust kohatasule. Selleks peab täitma vastava avalduse ja selle kinnitama sotsiaalosakonnas. Lasteaia direktor võib vastavalt Tallinna Linnavolikogu 23.06.2006 määrusele nr 9 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine"  anda soodustust kuni 80 %. Kohatasu soodustuse taotlemine on sätestatud Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määruse nr 9 paragrahviga 4.

Lasteaia ruumi kasutamine

Ruumi kasutamine - 4,00 eurot, 1h (60 minutit)

Lasteaia ruumide ja inventari rendi hinnakiri on kehtestatud Tallinna Haridusameti 08.juuni käskkirjaga nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine"