Lasteaia õppetööd reguleerib Koolieelsete lasteasutuste seadusriiklik õppekava ja Tallinna Kivimurru lasteaia õppekava (õppekava täisversiooniga saab tutvuda lasteaias kohapeal)

Tallinna Kivimurru Lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid

 Lapse ealisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:

 • luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
 • hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
 • anda lastele hea koolieelne ettevalmistus soodustamaks edasiste õpingute edukust.

 Tallinna Kivimurru Lasteaia 2017/2018 õppe-ja kasvatustegevuse põhimõtted

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine;
 • lapse arengut soodustava keskkonna loomine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • õuesõpe;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 Tallinna Kivimurru Lasteaia põhiväärtused

 • Hoolivus
 • Tervis
 • Loovus
 • Koostöö
 • Traditsioonid